Förord

 

 

Att förstå det samhälle man lever i och att delta i samhällsdebatten är en viktig del av vår demokratiska rättighet. I takt med ökat intresse kring dessa frågor kvarstår svårigheter att få grepp om organisationer och ekonomier i en komplicerad samhällstruktur. Känslan att besitta en helhetssyn över grundförutsättningar samt i detalj kunna följa sammanhangen både på lokal - regional som nationell nivå innebär svårigheter. Antal källor där uppgifter och kunskaper kan hämtas är många, - i en stressad tillvaro är det svårt att hålla i sär olika organ och funktioner.

Att få insyn i ansvarsförhållanden och resursfördelningar mellan  EU - Stat - Bolag - Myndighet - Kommun - Nämnder - Koncerner - Stiftelser -Landsting - Regionsbolag , Län eller Region är en svår uppgift för de flesta.

 

Den politiska viljan att öka medborgarnas intresse att ta en mer aktiv roll i samhällets olika funktioner är inte att ta miste på. Beskrivningar av detta behov och önskemål från våra politiker och de verkställande ledningarna kan man finna i nästan all informationen som når allmänheten. Det kan gälla årsredovisningar eller frågeställningar kring ett aktuellt problemområde till allmänna skrivelser. Svårigheten för ett aktivt deltagande i samhällsfrågorna kvarstår, eller rent av försämras av att organisationer och dess ekonomiska redovisning blir allt mer komplicerad. Många möten mellan politiker /verksamhetsledning och allmänhet får ofta ett plötsligt slut då ekonomiska resursfrågor förutsättningslöst skall behandlas.

 

Boken ger en möjlighet att ingående följa en organisations ekonomiska ställning och ger en inblick över dess uppbyggnad. Siffermaterialet omfattar Statens årsredovisning, budgetens utfall samt budgeten för kommande period. Tillsammans med boken ” kommunens finanser ” kan man följa alla inkomster och utgifter direkt från en enskild angelägenhet i sin kommun eller stads- delsnämnd till statens inkomster och utgifter i en nationell budget och redovisning. Hela materialet i boken läses radvis rakt över uppslaget och varje rad redovisar sina egna uppgifter.

 

Alla siffror kan summeras till den i vänstra kanten stående totalsiffran, - det är därför lätt att kontrollera siffrorna eller göra egna beräkningar. De lodräta summeringarna är tryckta med fetstil. Författaren är medveten om den stora mängd siffror och begrepp som på en relativt liten plats redovisas, kan skapa en viss förvirring vid en första betraktelse. Vid en närmare studie och behandling av materialet är jag emellertid övertygad att dess fördelar kommer att framstå mera klart.

 

Denna bok ingår i en serie böcker, där huvudmotivet är att skapa helhetsperspektiv och samtidigt få möjlighet att granska siffror och samhällsstrukturer mer ingående.

 

 

Göteborg                      Juni  2001

 

Lennart Josefsson

 

Ps.

 

EU bladet m.m. som presenteras på denna vebbplats är skapade ur samma vilja att se helheter.

En stor mängd information i ett praktiskt format som ibland är särtryck från LJBOS böcker.